W związku z uchwaleniem  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“rozporządzenie RODO”) niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem danych jest firma F.H.U. Alusport Krystian Śledź, Mikułowice 402, 28-100 Busko-Zdrój, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 655-185-80-87, REGON 260188924.

Informujemy, że przetwarzamy następujący zakres Państwa danych osobowych:

– Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia przesyłki i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP, adres) – w przypadku sprzedaży wysyłkowej,
– Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP, adres) – w przypadku odbioru osobistego.

Będziemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie Państwa danych:

  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania,
  3. adres do korespondencji,
  4. adres e-mail,
  5. nr telefonu,
  6. nr PESEL,
  7. nr NIP,
  8. nr rachunku bankowego.

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych, rozpatrywania reklamacji lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej „Rozporządzeniem”), w celu:

– zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi (podstawa art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia),

– działań niezbędnych do rozpatrzenia złożonej reklamacji lub obsługi zgłoszenia skierowanego do Administratora (np. przez formularz kontaktowy na stronie www.evirgo.pl lub e-mail) (podstawa art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia),

– marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora na podstawie Państwa zgody na marketing bezpośredni, jeżeli taka zgoda została wyrażona oraz do czasu jej odwołania (podstawa art. 6 ust. 1 lit f. Rozporządzenia),

– wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia),

– wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenia i przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), (podstawa art. 6 ust. 1 lit c. Rozporządzenia).

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy sprzedaży, umowy świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Administratora m.in. przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami). Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone, wyłącznie w ramach realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia następującym podmiotom:

– upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy VIRGO Krystian Nawrot

– kancelaria prawna obsługująca firmę,

– notariusz,

– biuro finansowo-księgowe obsługujące firmę,

– podmiotom zapewniającym usługi pocztowe,

– podmiotom zapewniającym usługi kurierskie,

– podmiotom zapewniającym usługi płatnicze,

zgodnie z wybraną przez Państwa opcją przy składaniu zamówienia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży, umowy świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia. W przypadku niepodania danych zawarcie umowy, rozpatrzenie reklamacji lub obsługa zgłoszenia jest niemożliwe. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Nie przekazujemy Pana/i danych poza teren Polski.

Inspektorem Ochrony Danych w firmie F.H.U. Alusport Krystian Śledź, jest Pan Krystian Śledź, siedziba firmy Mikułowice 402, 28-100 Busko-Zdrój. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem E-mail alusport@o2.pl